StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

National day of nature parks | Nationale natuurparken dag

In Bulgaria the 23rd of May is the national day of nature parks. On this day all nature parks in Bulgaria receive some extra attention. In Strandja Nature Park, Bulgaria’s largest and most important protected area, a big spring-clean of the park took place.
In Bulgarije is 23 mei de nationale dag voor natuurparken. Tijdens deze dag krijgen alle natuurparken in Bulgarije een beetje extra aandacht. In natuurpark Strandja, het grootste en meest belangrijke gebied in Bulgarije, werd er vandaag een grote voorjaarsschoonmaak gehouden.

Keeping beautiful areas beautiful
Een mooi gebied mooi houden

people with bags cleaning around Mladezhko river in Strandja

Volunteers and employees of Strandja National Park are cleaning around river Mladezhko


mensen met vuilniszakken ruimen rommel op bij een rivier in Strandja

Vrijwilligers en werknemenrs van het park ruimen op bij de rivier Mladezhko in Strandja

A bus full of volunteers came to help with the cleaning of some of the most popular spots in the park. We joined them and armed with garbage bags and gloves, we were sent on a mission to remove as much rubbish as possible. Together with the staff of the park administration, including the director, we worked for several hours to clean a variety of places. It felt really good to be able to do something to help preserve this beautiful area.
Een buslading vol vrijwilligerskwam helpen met het opruimen van een aantal van de mooiste plekjes in Strandja. Gewapend met vuilneszakken en handschoenen vergezelden wij hen op een missie om zoveel mogelijk afval op te ruimen. Samen met de werknemers van Strandja Park, inclusief de directeur (petje af), werkten we een aantal uur om verschillende plekken helemaal schoon te maken. Het voelde heel goed iets te doen om dit prachtige gebied netjes te houden.

Dancing at healing springs
Dansen bij de heilige bronnen

Afterwards we went to the springs of the river Mladezhko. The water from these springs is thought to have healing properties. The frogs in the two ponds certainly looked very healthy.
Na afloop gingen we naar heilige bronnen bij de Mladezhko rivier. Het water van deze bronnen schijnt helende eigenschappen te hebben. De kikkers in de twee basins zagen er in ieder geval erg gezond uit.

We drank water from the springs, ate some banitsas (a Bulgarian speciality almost as popular as home-brew Rakia), and listened to three local musicians play Bulgarian folk music. The band consisted of an accordion, a drum, and a bagpipe; a popular combination here. The local bagpipe player seemed a bit lacking in musical hearing, but he certainly made up for this in enthusiasm. Our Bulgarian companions really liked it anyway and all started dancing in their traditional circle dance of which we still haven’t mastered the steps.
We dronken water van de bronnen, aten wat banitsas (een Bulgaarse specialiteit die bijna net zo populair is als huisgemaakte Rakia), en luisterden naar drie lokale muzikanten die Bulgaarse volksmuziek speelden. Het bandje bestond uit een accordeon, een trom, en een doedelzak – hier is dat een hele populaire combinatie. De doedelzak speler leek wat problemen met zijn muzikale gehoor te brengen, maar compenseerde hier ruimschoots voor met een onbegrensd enthousiasme. Onze Bulgaarse vrienden vonden de muziek in ieder geval zeer opzwepend en begonnen spontaan hun welbekende cirkeldans waarvan wij de passen helaas nog steeds niet beheersen.

Caves filled with bats
Grotten vol vleermuizen

After this cultural interlude everyone went for a beautiful walk through shady woodlands along the Mladezhka river. We ended up in a special place where the river wells up from under a steep cliff face, appearing like out of thin air. The west of Strandja consists of extensive karts terrain, so groundwater is seeping into the ground over vast areas, and here the underground river comes out into the daylight.
Na dit culturele intermezzo volgde een mooie wandeling door de aangenaam koele bossen langs de Mladezhka rivier. De wandeling eindigde bij een special plek waar de rivier bij een steile rotswand vanuit de grond omhoog komt. In het westen van Strandja is zeer veel karst aanwezig, waardoor grondwater de mogelijkheid heeft in grote gebieden naar beneden te sijpelen. Zo worden ondergrondse rivieren gevormd die op bepaalde plekken weer naar boven komen. Dit is één zo’n plek.

Greater Horseshoe Bat (picture by Marie Jullion licensed under Creative Commons License) | grote hoefijzerneus vleermuis (foto door Marie Jullion met permissive onder de Creative Commons License) There are several caves in this area, and they are home to a number of rare species of bat. A total of twenty-one different species of bats occur in Strandja Nature Park, including Greater and Lesser Horseshoe bats (Rhinolophus ferrumequinum and Rhinolophus hipposideros).. Interestingly, the bats here behave differently than elsewhere; species that would normally never roost in the same place can be found resting together in these caves. Eurobats is funding research to find out more about the peculiar behaviour of the bats here in Strandja.
Verscheidene grotten in dit gebied zijn een rustplaats voor een aantal zeldzame vleermuis soorten. In totaal komen er 21 verschillende soorten vleermuizen in strandja voor, inclusief de Grote en de Kleine Hoefijzerneus Vleermuis (Rhinolophus ferrumequinum en Rhinolophus hipposideros).

In de grotten bij Mladezko gedragen de vleermuizen zich op een hele bijzondere manier. Soorten die normaal gesproken nooit bij elkaar op dezelfde plek zouden rusten, leven hier vreedzaam samen. Eurobats financiert momenteel onderzoek naar het merkwaardige gedrag van deze vleermuizen in Strandja.

Singing in the rain
Zingend in de regen

When we walked back one of the park officers told us that the water in this area is very hard. So much so that local grannies have trouble washing their hair with it and only do so when it rains. Apparently their shampoo will only foam in rain! We haven’t witnessed the event yet, but we’ll surely be going out to Mladezhko the next time it rains in Strandja.
Toen we terug liepen, vertelde een van de boswachters ons dat het water in dit gebied heel hard is. Zo hard zelfs dat de omaatjes die hier wonen hun haar er niet goed mee kunnen wassen en dit daarom alleen doen als het regent. Kennelijk schuimt hun shampoo alleen in regenwater. Wij hebben dit fenomeen nog niet persoonlijk kunnen waarnemen, maar volgende keer dat het regent in Strandja gaan we zeker even naar Mladezko.

band plays accordion and drum| band spelt accordion en trom people holding hands dancing traditional Bulgarian dance | mensen dansen hand in hand een traditionele Bulgaarse dans national Bulgarian Nature Park day sticker on someone’s back | sticker van nationale natuurparken dag Bulgarije op iemand’s rug

One Comment

 1. Xander says:

  Hallo beste mensen,
  Wat een leuke website en “positieve” informatie allemaal over Bulgarije en met name Strandja.
  Wat tof dat jullie via de Mladezhka river en de badjes naar de bron zijn geweest.
  Zelf ben ik momenteel bezig langzaam aan te settelen in Mladezhko.
  Zijn jullie Nederlanders of English? Ik kan dat niet echt opmaken uit jullie site.
  Nou ik ga weer even lekker in jullie site snuffelen, harstikke gaaf!

  Groetjes Xander

Leave a Reply