StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Fire-dancing in the Strandja Mountains | Vuurdans in het Strandja gebergte

A large fire in the village square slowly burns down into hot coals. It has been raining a little and mist floats into the valleys surrounding us while the sun fades. More and more people gather round the burning coals. Suddenly, the music that has been going on for the last hour pauses and everything becomes silent for a moment… Then singing starts from behind the church and a small procession of Nestinari starts walking through the crowd. They are bare-foot and carry icons of the saints Konstatin and Elena”. Slowly they make their way to the hot coals.Een groot vuur midden op het dorpsplein brandt langzaam tot hete kolen. Het heeft een klein beetje geregend en nu drijft er mist in de valleien om ons heen terwijl de zon onder de horizon zakt. Steeds meer mensen verzamelen zich om de brandende kolen. Opeens stopt muziek die het laatste uur heeft geklonken en wordt alles een moment stil… Van achter de kerk begint gezang en een kleine processie van Nestinari maakt zijn weg door de menigte. Ze zijn blootsvoets en dragen de iconen van “St Kostadin en Elena”. Langzaam naderen ze de hete kolen.

nestinari dancers in Strandja around red-hot coals surrounded by crowd of onlookers

Nestinari dancers going around red-hot coals in the village of Bulgari in Strandja Nature Park


Nestinari dansers rondom roodgekleurde kolen omringd door een menigte toeschouwers

Nestinari dansers cirkelen om gloeiend hete kolen in het dorpje Bulgari in het Strandja gebergte

The ancient tradition of fire-dancingDe oeroude traditie van vuur-dansen

The village of Bulgari in the Strandja Mountains has only 150 inhabitants. But once a year it hosts the Nestinar festival: a fire-dancing ritual that attracts thousands of people from all over Bulgaria.Het dorpje Bulgari in het Strandja gebergte heeft maar 150 inwoners. Maar één keer per jaar is hier het Nestinar festival: een vuurdans-ritueel waar duizenden mensen uit heel Bulgarije op af komen.

With all the stalls that sell food, drink, and cheap souvenirs, you could call the Nestinar festival a commercial event. But even so, there is certainly something very special and magical about it. Met alle kraampjes die eten, drinken en goedkope souvernirs verkopen, zou je het Nestinar festival een commercieel evenement kunnen noemen. Maar ondanks dit heeft het zeker iets heel speciaals en magisch.

Fire-dancing (Nestinarstvo) is an ancient tradition now only practised in a few places in Bulgaria. On the night of 3-4 June the Nestinari still perform their holy dance on burning coals in the Strandja village of Bulgari. Vuurdansen (Nestinarstvo) is een oeroude traditie die nu nog maar op een paar plekken in Bulgarije wordt uitgeoefend. Het dorp Bulgari in Natuurpark Strandja is één van de laatste plekken waar de Nestinari op de nacht van 3-4 juni hun heilige dans op brandende kolen uitvoeren.

group of Bulgarian musicians and dancers in traditional costumes | groep Bulgaarse muzikanten en dansers in traditionele kostuums people standing in front of market stalls | mensen kijkend naar spullen te koop in kraampjes circle of Bulgarians performing a traditional Horo-dance| Bulgaren in een cirkel die een traditionele Horo-dans uitvoeren

Burning coals and flashing lightBrandende kolen en flitsend licht

The small group of Nestinari slowly proceeds through the crowd. The music starts again, but now it has a different character, slower and more trance-like. There is excitement on everybody’s face as the crowd pushes closer to the fire. Many cameras are held up in the air. The dark sky, previously illuminated only by a soft red glow from the coals, is now lit every few seconds by camera flashes. With so many people it is quite difficult to see what is going on. But I manage to catch glimpses through rows of heads and children sitting on their father’s shoulders. Then comes the moment we have all been waiting for…De kleine groep Nestinari komt maar langzaam vooruit door de menigte. De muziek begint opnieuw, maar heeft nu een ander karakter, langzamer en met een sterker ritme. De opwinding is te lezen op de gezichten van de mensen terwijl men zich naar voren dringt, dichter bij het vuur. Mobieltjes en camera’s worden hoog in de lucht gehouden. De donkere lucht, die hiervoor alleen verlicht werd door de rode gloed die van de kolen af komt, wordt verlicht door de vele camera flitsen. Er zijn zoveel mensen dat het moeilijk is een glimp op te vangen van wat er gebeurt. Door snel een ander plekje te zoeken lukt het me nu om, tussen de vele hoofden en kinderen op de schouders van ouders, te zien wat er gebeurt op het dorpsplein. Dan komt het moment dat waar we allemaal op gewacht hebben….

Walking on fireOver vuur lopen

With swan-like movements the first of the Nestinari walks over the fire. He carries the icon of Saint Konstantin and is rapidly followed by a woman carrying the icon of Saint Elena. Everybody shouts and claps their hands. Then a third Nestinari goes accros. At a very relaxed pace this time and actually lingering and going back and forth somewhere near the middle. This goes on for maybe ten minutes. Every time before the Nestinari cross the fire they pause their rhythmic movements for a few heartbeats. They seem to gather some sort of mystic energy that allows them to walk on the burning coals unharmed. Met vloeiende bewegingen loopt de eerste van de Nestinari door het vuur. Hij draagt de icoon van St Konstantin en wordt gevolgd door een vrouw die de icoon van St Elena draagt. De menigte schreeuwt en klapt. Dan gaat de derde nestinar door het vuur. Met een erg relaxte wandelpas dit keer, met een pauze in het midden, en nog maar eens heen en weer in het midden ook. Dit gaat zo’n 10 minuten door. Elke keer, voor ze door het vuur lopen, maken de nestinari een pas op de plaats voor een paar tellen. Het lijkt alsof ze een soort energie verzamelen die het mogelijk maakt om ongedeerd over de hete kolen te lopen.

stalls selling goods coloured by lights | kraampjes die spullen verkopen feestelijk verlicht mist floating between green mountain tops | mist die tussen groene bergtoppen drijft nestinar dancers walking over hot coals | nestinari dansers lopend over gloeiende kolen

As suddenly as the ritual began it ends. The small group of Nestinari disappears into the crowd and vanishes from sight. Minutes later some people start walking off, but most stay to start their own dancing on music that has now taken on a fast and bright pace. Police officers have to stop a few of the onlookers who, no doubt encouraged by alcohol, have taken off their shoes and also want to walk over the hot coals. The general atmosphere is upbeat and relaxed at the same time. We stay until the end to listen to the Bulgarian music and watch people dancing underneath the stars. We are invited to join in but have difficulty following the exact dance steps that come so naturally to the Bulgarians. Zo plotseling als het ritueel begonnen is, is het ook weer afgelopen. De kleine groep nesinari verdwijnt in de menigte. De menigte begint uiteen te vallen; veel mensen vertrekken, maar de muziek heeft nu een ander, vrolijk en licht ritme aangenomen. De politie heeft het druk met het tegenhouden van een paar toeschouwers die, ongetwijfeld aangemoedigd door alcohol, hun eigen vuurdans willen proberen. De atmosfeer is relaxed en opgewekt . We blijven tot het einde om naar de Bulgaase menigte te kijken die zich vermaakt me traditionele muziek en dans onder de sterren. We worden uitgenodigd mee te dansen, maar vinden het moeilijk om de Bulgaarse danspasjes te volgen die zo natuurlijk lijken als de Bulgaren ze uitvoeren.

A unique cultural event Een uniek cultureel evenement

old man dancing between two women in traditional costumes | oude man danst tussen twee vrouwen in traditionele klederdrachtDespite the slightly commercial setting, to us the fire-dancing ritual felt very authentic. It was very different from the more private ceremony deep in the forest that we saw a few days earlier. Fire dancing in Strandja is a unique cultural event that has been beautifully preserved here. It is no wonder many Bulgarians are so proud of this ancient tradition and come to visit it from far away. We too will definately be going again next year. And hopefully we will have mastered the dance steps by then too! Ondanks de commerciele tintjes aan het evenement, voelde het vuurdans-ritueel toch heel authentiek aan. Het had een erg ander karakter dan de meer gesloten cermonie in het bos die we enkele dagen hier voor hebben gezien. De vuurdans in Strandja is een uniek cultureel ritueel dat op een prachtige manier bewaard is gebleven. Het is geen wonder dat zoveel Bulgaren trots zijn op deze oeroude traditie, en van heinde en ver komen om het bij te wonen. Wij komen zeker ook weer volgend jaar, en hopelijk hebben we ons dan zelf ook de Bulgaarse danspasjes meester gemaakt!

Leave a Reply