StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Fire-dancing deep in the forest | Vuurdansen diep in het woud

It is the last day of May and we are up early for a special event in Strandja Nature Park. Today the people of Strandja celebrate the day of the Saints Konstantin and Elena. This special event is famous in Bulgaria and beyond, because it involves dancing on hot coals by the Nestinari (the fire dancers). The tradition is ancient, and its origins are pagan, dating back to Thracian times. Het is de laatste dag in mei en wij zijn vroeg op voor een bijzondere gebeurtenis in Natuurpark Strandja. Vandaag vieren de inwoners van Strandja de dag van de heiligen Konstantin en Elena. Dit speciale evenement, waarbij door vuurdansers (de Nestinari) op hete kolen wordt gedanst, is broemd tot ver buiten Bulgarije. Vuurdansen is een oeroude Bulgaarse traditie die door de Thraciërs al voor het Christendom werd uitgeoefend.

Thracian kings, who were also high priests, had the right to commune with the gods to ask for favours and receive answers to important questions. This tradition has been taken up in Christian Orthodox faith, and now only the Nestinari who are possessed by the spirit of one of the saints repeat the ritual of dancing on the hot coals. Nowadays, there are only a few people who can still do this. Nestinar music involves special trance-inducing drum rhythms and is an important part of the ceremony.
Thracische koningen waren ook hogepriesters en hadden het recht met de goden te communiceren om antwoorden op belangrijke vragen te krijgen en om gunsten te vragen. Deze traditie is nu onderdeel geworden van het Christelijk Orthodoxe geloof dat veel Bulgaren uitoefenen. Alleen gelovigen die een spirituele connectie met St Konstantin of St Elena hebben, dansen nog op de hete kolen. Tegenwoordig zijn er nog maar enkele mensen die dat kunnen. Een belangrijk onderdeel van de ceremonie is de Nestinar muziek, die onder meer een speciaal trance opwekkend drum-ritme bevat.

people dancing in a circle in the forest with a small fire burning in the foreground

Bulgarians from 5 villages in the Strandja Mountains dance deep in the woods


mensen dansen in een cirkel in het bos terwijl op de voorgrond een vuurtje brandt

Bulgaren uit 5 dorpjes in het Strandja gebergte dansen diep in het bos

A sacred place in the Strandja Mountains
Een heilige plek in het Strandja gebergte

There are now two versions of this day: an authentic one and a more commercial version. The authentic one is celebrated in a sacred place in the Strandja Mountains and takes place on the last day in May. People from the five traditional fire-dancing villages in Strandja take their Icon of St Konstantin and Elena in a procession from village to village. They end up deep in the forest in the holy place of Golyamata Ayazma, the great holy spring. To the Strandja people, this is the most holy place in all of Strandja. Ancient paths, from each of the five villages lead to this place, and they can still be walked today.
Vandaag de dag zijn er twee versies van deze gebeurtenis: een authentieke en een meer commerciële. De authentieke versie vindt eens per jaar plaats op een heilige plek in het Strandja gebergte. De inwoners van de vijf traditionele vuurdans dorpen in Strandja dragen de iconen van St Konstantin en Elena in een processie van dorp tot dorp. Uiteindelijk komen ze diep in het bos uit bij een heilige plek die bekend staat als de grote heilige bron. Voor de inwoners van Strandja is dit de meest heilige plek in het hele gebergte. Oeroude paden, vanuit elk van de vijf dorpen, leiden naar deze plek en kunnen vandaag de dag nog steeds gelopen worden.

wooden altar in the forest with icons of saints and elderly woman lighting candles | houten altar in het bos waar een oudere vrouw kaarsjes aansteekt voor iconen van heiligen Once there a representative from each village washes each icon with water from the spring. All villagers wash their face with the water, which is believed to be healing on this special day. Afterwards, the icons are placed on special wooden stands, and candles and a fire are lit. The people from each of the villages share food at their own village table, and music and folk dancing follow. At some point, the hot coals of the fire are spread out and one of the Nestinari performs the traditional dance with the icon from his village on the hot coals, while others are dancing around him.
Eenmaal op deze plek wordt ieder icoon gewassen met water uit de bron. Het geloof is dat op deze speciale dag het water geneeskrachtige eigenschappen heeft en de dorpelingen worden uitgenodigd om hun gezicht met het water te wassen. Na afloop worden de iconen op houten altaars neergezet en worden kaarsen en een vuur aangestoken. Alle dorpelingen gaan zitten aan hun dorps-tafel en delen eten dat ze hebben meegebracht. Na het eten volgen muziek en dansen. Op een bepaald moment worden de hete kolen van het vuur uitgespreid, waarna één van de Nestinari een traditionele dans op de gloeiende kolen uitvoerd, terwijl de andere dorpelingen om hem heen dansen.

A magical experience
Een magische ervaring

people between high trees in a holy place in a forest in Strandja| mensen tussen hoge bomen op een heilige plek in een bos in Strandja For us it was a magical experience, not only because we were invited to take part in this ancient and authentic ritual, but also because of the fantastic setting (deep in the forest), the generous and warm atmosphere, the enchanting sight of the fire-dancing, and the traditional ‘Horo’ dances that Bulgarians take part in at every possible opportunity.
Voor ons was deze dag een magische ervaring. Niet alleen omdat we waren uitgenodigd om deel te nemen in dit oeroude, authentieke ritueel, maar ook vanwege de fantastische plek (diep in het bos), de gulle en warme atmosfeer, het betoverende schouwspel van het vuurdansen, en de traditionele ‘Horo’ dansen die de Bulgaren bij iedere mogelijke aangelegenheid uitvoeren.

Sources : Bronnen :

  • http://www.dancerbg.com/, here you can also hear some of the Nestinar music and watch a video.http://www.dancerbg.com/, hier kun je ook een aantal van de nestinar muziekstukken beluisteren en een video bekijken (alleen in het Engels).
  • Strandja Nature Park Tourist guide (2008, Directorate of Strandja Nature Park)

One Comment

Leave a Reply