StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Poisonous things | Giftige dingen

Some things in the garden are more welcome than others. Things such as butterflies and kittens make you very happy. But what when you find Bulgaria’s most poisonous snake in your back garden? We had already heard some hissing, and we had noticed a snake was living near the pile of old and half rotten wood. But snakes are quite common here, and most are not dangerous, so no immediate need for worry.
Sommige dingen in de tuin zijn meer welkom dan andere. Vlinders en kittens maken je erg blij bijvoorbeeld. Maar wat als je Bulgarije’s meest giftige slang in je achtertuintje vind? We hadden al wat sissen gehoord, end we hadden opgemerkt dat een slang het zich gemakkelijk had gemaakt in de hoop met oud en verrot brandhout. En slangen zin vrij algemeen hier, en de meeste niet erg gevaarlijk, dus niet meteen reden voor ongerustheid.

Nose-horned Viper in a pile of wood Zandadder op een staple hout

nose horned viper snake

Nose horned viper (Vipera ammodytes) – Bulgaria’s most poisonous snake in our garden


zandadder slang

Zandadder (Vipera ammodytes) – Bulgarije’s meest giftige slang in onze tuin

The Nose-horned Viper (Vipera ammodytes) occurs from North Italy and South Austria throughout most of Balkan peninsula to Western Caucasia. It inhabits dry and sunny habitats, usually rocky and stony places. It mainly eats rodents and lizards, and can be recognised by the small “horn” on its nose. The bite of this snake is dangerous; if it bites it injects about 4 times as much poison compared to the Adder, and its 5 millimetre long fangs make injection of venom extra efficient. It is the most dangerous snake that occurs in Europe. If this snake bites you, you need to go to hospital quick for a special serum, otherwise death could be the result.
De Zandadder (Vipera ammodytes) komt voor in Noord Italie en Zuid-Oostenrijk, het Balkan schiereiland en West Caucasië. Hij woont het liefst in droge en zonnige plekken, en komt normaal gesproken voor in stenige en rotsige gebieden. Hij eet voornamelijk muizen en hagedissen, en wordt herkend door de kleine “hoorn” op de neus. De beet van deze slang is zeer gevaarlijk; bij een beet injecteert hij zo’n vier keer meer gif dan een gewone adder, en zijn vijf millimeter lange giftanden maken injective van gif extra efficient. Als deze slang je bijt, moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor een speciaal serum, anders kan het heel onprettig voor je aflopen.

Moving a snakeEen slang verhuizen

And when we had some young Bulgarians friends over for dinner, we finally saw the snake; its small horn was very obvious! Mmmm. We were quite keen to make sure it was not harmed, because the species is protected (Annex II Bern Convention, and by Bulgarian law), but we were also quite keen to get rid of it!
Toen we een groep jonge Bulgaarse vrienden op bezoek hadden, zagen we eindelijk wie we te gast hadden in de houtstapel; de kleine hoorn op de neus was duidelijk! Opwinding alom! We waren niet van plan de slang te doden, hij is beschermd (Annex II van de Bern conventie en door de Bulgaarse wet), maar we wilden er ook graag van af!

Luckily, one of our dinner guests has travelled to Thailand recently, and has seen how people in more tropical parts of the world deal with a situation like this. Even though we read aloud from our book on the “amphibians and reptiles in Bulgaria” (Beshkov & Nanev, 2006) that most bites are the result of unskilled attempts at catching the snake, our friend was not to be deterred. He found the situation for us too dangerous. Armed with thick gloves, a bag and an ingenious, quickly improvised device (a piece of plastic plumbing pipe with a piece of string through it; one end is a loop) managed to catch the snake unharmed. We triumphantly transported it to the edge of the village, (and a bit further) where it disappeared into the bushes while hissing and puffing and swearing.
Gelukkig was één van onze Bulgaarse vrienden pas naar Thailand geweest, en gezien hoe mensen in meer tropische delen van de wereld met zo’n situatie omgaan. Ondanks dat we uit ons boek “de amfibieen en reptielen van Bulgarije (Beshkov & Nanev, 2006) voorlazen dat de meeste beten het resultaat zijn van onprofessionele pogingen de soort te vangen, was onze moedige vriend niet te stoppen. Hij vond de situatie voor ons te gevaarlijk. Gewapend met dikke handschoenen, een zak en een ingenious , snel geimproviseerd werktuig (een stuk plastic loodgieters pijp met een dubbel stuk touw erdoor dat een lus vormt aan het eind) werd de slang ongedeerd gevangen. Hij werd triomfantelijk naar de rand van het dorp gebracht (en nog iets verder), waar hij sissend en scheldend in de bosjes verdween.

Celebrate with a cloudIn de wolken

glass of green oblak drink | glas groene oblak
To celebrate the successful translocation project, we drank a special Bulgarian cocktail, called облак; cloud. It is a mixture of very cold mastika and a mint liquor, with a little water mixed in for cloudiness. It looks as poisonous as the snake we saved!
Om het success van deze verhuizing te vieren, drunken we een speciale Bulgaarse cocktail, genaamd облак; wolk. Het is een mix van half bevroren mastika en mint likeur, met een beetje water erdoor gemixt voor de wolken. Het ziet er net zo giftig uit als de slang die we gered hebben!

Leave a Reply