StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Strandja’s Amazing Forests | Strandja’s unieke bossen

Forests are among the most biodiverse habitats on the planet. But not all woodlands are the same. Most rich and important are old woodlands. Woodlands that have been there for a long time in the same place. And woodlands where humans have had very little or no influence.
Bossen zijn één van de meeste biodiverse habitats op aarde. Maar niet alle bossen zijn hetzelfde. Het meest rijk en bijzonder zijn oude bossen. Plekken die eeuwenlang bos zijn gebleven. En bossen waar de mens weinig of geen invloed heeft gehad.

Ancient tree in a beautiful autumn-yellow forest

Beautiful ancient Oak tree in Strandja woodland

Oeroude eik in prachtig geel herfstbos

Prachtige oeroude Eik in het Strandja bos

Because of the natural state of these forests, they have a varied structure; young, old and ancient trees grow together. Very important is also the amount of dead and dying wood. Dead wood in forests supports an amazing amount of insect species. In turn, a large number of rare birds and bats feeds on these insects, and finds nesting and resting places in the hollows and cracks in the old ancient trees.
Deze natuurlijke bossen hebben een zeer gevarieerde structuur; jonge, oude en oeroude bomen leven naast elkaar. Erg belangrijk is ook de hoeveelheid dood en rottend hout dat je aantreft in een natuurlijk bos. Dood hout creëert habitat voor een enorme hoeveelheid insecten soorten. Zeldzame vogelsoorten en vleermuizen eten weer deze insecten, en vinden nestholten en rustplekken in de holen en spleten in de eeuwenoude bomen.

Strandja’s Forest: unique in Europe
Strandja’s bossen: uniek in Europa

Recently, the Biologically Important Forest Project has mapped the most important forests in Bulgaria. Their conclusion is that the forests in Bulgaria are among Europe’s richest and most diverse ecosystems. The Strandja area is one of the regions with the highest density of Biologically Important Forests.

Het “Biologically Important Forest Project” heeft de meest belangrijke bossen in Bulgarije in kaart gebracht. De conclusie is dat de bossen in Bulgarije tot de meest rijke en gevarieerde eco-systemen in Europa behoren. Het Strandja gebied is één van de regio’s met de hoogste dichtheid van “Biologisch belangrijke bossen” in Bulgarije.

Woodland covers more than 80% of the Strandja area. It is Europe’s largest continuous area of Oak woodland. Thirty percent of this woodland still consists of trees older than 100 years old. Moreover, completely natural areas of woodland have been preserved, where you can see Oaks and Beeches with a diameter of 1,5-2 metres that are more than 500 years old.

Bos bedekt meer dan 80% van het Strandja gebied. Het is Europa’s grootste aaneengesloten eikenbos. Dertig procent van dit bos bestaat nog uit bomen ouder dan 100 jaar. Bovendien zijn compleet natuurlijke stukken bos bewaard gebleven, waar je eiken en beuken kunt zien met een diameter van 1,5-2 meter die meer dan 500 jaar oud zijn.

Rare species
Zeldzame soorten

These unique forests are the home of a number of special and rare species. An example is the black stork (Ciconia nigra). This is a very different bird from the more common white stork. It is a rare and shy bird that builds its nest high up in trees in old, open woodlands near rivers. We have regularly seen Black storks near the Veleka river valley in Strandja where they hunt for fishes and amphibians.

Het unieke Strandja bos vormt leefgebied voor een groot aantal speciale en zeldzame soorten. Een voorbeeld is de Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra). Deze vogel lijkt in gedrag totaal niet op de ‘gewone’ ooievaar. Het is een zeldzame en schuwe vogel die zijn nest hoog in een boom bouwt, in oude, open bossen dichtbij rivieren. Wij hebben regelmatig Zwarte Ooievaars gezien in de Veleka rivier vallei in Strandja waar ze op vissen en amfibieën jagen.

River valley in the Strandja mountains, Bulgaria

Black Stork habitat in the Veleka River valley in Strandja

Rivier vallei in de Strandja bergen, Bulgarije

Zwarte Ooievaar habitat in de Veleka rivier vallei

There is also a very healthy wildcat (Felis sylvestris) population in Strandja. Over the years we have seen this impressive animal several times. It is extremely shy and inhabits forests where humans rarely come.

Er is ook een zeer gezonde populatie wilde katten (Felis sylvestris) aanwezig in Strandja Park. We zijn dit indrukwekkende dier al diverse keren tegen gekomen. Het is een extreem schuw dier dat leeft in bossen die niet of nauwelijks door mensen bezocht worden.

Drawing of Stag Beetle Lucanus cervusTekening van Vliegend Hert Lucanus cervus

We don’t have to go far to see the importance of Strandja’s old, diverse forests for insect diversity. The stag beetle (Lucanus cervus) that is in steep decline throughout Europe and now listed as globally threatened, is a common sight our back garden! This magnificent insect lays its eggs in decaying wood, while the adults live in holes in old trees and dead trunks. The males fight with their huge jaws, just like stags do with their antlers.

We hoeven niet ver te gaan om het belang van Strandja’s oude, diverse bossen voor insect diversiteit te ervaren. Het Vliegend Hert (Lucanus cervus) is indrukwekkend dier. Het is de grootste inheemse kever in Nederland, en komt helaas nog maar op een paar plekken voor. Ook in Europa als geheel gaat de soort hard achteruit. In Strandja is de kever echter nog zo algemeen dat we hem heel veel zien in onze achtertuin! Dit fantastische dier legt zijn eitjes in rottend hout, terwijl de volwassen kevers in holen in oude bomen en dode boomstronken leven. De mannetjes vechten met hun enorme kaken, net zoals herten dat doen met hun gewei.

A very rare bird species living in Strandja’s forests is the Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata, and not much is known about this secretive black and white bird. It is thought that Bulgaria is the home for 50% of the European population of this bird, and 10% of the world population. The Bulgarian Society for the Protection of Birds have asked schoolschildren from Sofia to give their artist impressions of this secretive little bird.

Een zeer zeldzame vogelsoort in Strandja’s bossen is de Balkanvliegenvanger Ficedula semitorquata. Er is niet veel bekend over deze geheimzinnige zwart-witte vogel. Men denkt dat 50% van de populatie in Europa in Bulgarije voorkomt, en zelfs 10% van de wereldpopulatie! De Bulgaarse Vogelbescherming heeft schoolkinderen uit de hoofdstad Sofia gevraagd dit geheimzinnige kleine vogeltje in tekeningen vast te leggen

Semi-collared Flycatcher painting

Artist impression of Semi-collared Flycatcher by pupil from Sofia

Schilderij van Balkanvliegenvanger

Schilderij van Balkanvliegenvanger door leerling uit Sofia

When you visit Strandja, you will be able to walk through these beautiful, diverse woodlands and meet some age-old oaks that have stood here for centuries…

Als je Strandja bezoekt kun je zelf door deze prachtige, unieke bossen wandelen, en de oeroude eiken bewonderen die hier al eeuwen staan…

link to Biologically Important Forest Mapping project
link naar Biologically Important Forest Project (alleen in Engels beschikbaar)

Black Stork with chick near huge nest in tree

Black Stork with chick near its nest

Zwarte Ooievaar met jong bij enorm nest in een boom

Zwarte Ooievaar met jong bij zijn enorme nest

3 Comments

 1. Simon Bates says:

  Dear Dave & Anja
  Hi! You appear to be thriving in a beautiful part of the world! I have never seen a stag-beetle before but we do have some snow in our back garden at present! Do you remember John Walters? He helped me with a BioBlitz recently. I left Natural England two years ago on voluntary redundancy and I now work in the Tamar Valley, home of heath fritillary.

  I would love to visit you.

  Best wishes
  Simon

 2. Mila Strashimirova says:

  HEllo.
  My name is Mila. I’m an independent permaculture proclaimer from Sofia, I recently started a little venture called permashool.bg you (check out a little video I made recently… I’ve been making these little videos lately – http://www.youtube.com/watch?v=rN52dfzNNeM )

  I am specifically and profoundly interested in Strandja. I want to get in touch with you, may I have your skype or email for a little communication?

  Looking forward to it.
  Mila Buria

 3. Hans van Dijke says:

  Hallo beste avonturiers,
  Wederom jullie wereld maar weer eens gelezen………….TOP.
  Maar…ook interessant. Veel succes gewenst voor het komende comerciële seizoen want er moet natuurlijk ook geld binnenkomen. Groetjes en een mooi voorjaar toegewenst, Hans en Astrid van Dijke.

Leave a Reply